ER STRØMMEN BORTE?
Romsdal tingrett gir Istad Nett medhold i retten til å stenge anlegg hvor kunden nekter bytte til AMS-måler.

Publisert onsdag 25. november 2020

Istad Nett har fått bekreftet at selskapet har rett til å stenge strømmen hos kunder som motsetter seg målerbytte. Vi oppfordrer alle som ikke har fått byttet til ny AMS-måler om å ta kontakt for å få utført dette omgående. Istad Nett har ikke noe ønske om å stenge strømmen hos sine kunder.

Ta kontakt på telefon 712 13 505 eller via e-post booking@istad.no


Om saken

Romsdal tingrett gir Istad Nett medhold i retten til å stenge anlegg hvor kunden nekter bytte til AMS-måler. - Sak nr 20-139888TVI-ROMS

I september og oktober varslet Istad Nett via brev stenging av anlegg hos kunder som nekter bytte til AMS-måler. Stengevarselet ble begrunnet med at vi ikke hadde fått tilgang til å bytte måleren, noe vi mener er et vesentlig kontraktsbrudd, og at Istad Nett derfor har rett til å stenge strømmen. Vi viser til Standard nettleieavtale § 7-1 og til § 48a, 1. ledd i lov om forbrukerkjøp.

En gruppe kunder innga midlertidig forføyning til Romsdal tingrett med følgende påstand:
1. Istad Nett pålegges straks å trekke tilbake stengevarsler
2. Istad Nett AS tilkjennes saksomkostninger.

Av hensyn til den pågående rettslige prosessen, utsatte Istad Nett straks den varslede stengningen hos alle kunder i påvente av at Romsdal tingrett hadde behandlet saken. Det ble presisert at utsettelsen ikke innebar at Istad Nett var enig i at selskapet ikke hadde rett til å stenge strømmen når abonnenter motsetter seg målerbytte. Stengning ble utelukkende utsatt av respekt for den pågående rettsprosessen. 

Partene møttes i Romsdal tingrett 6.11.2020.

SAK NR 20-139888TVI-ROMS
Kjennelse avsagt 23.11.2020 ved tingrettsdommer Kari Brusdal sier følgende:
1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.
2. Hovedkravet kommer ikke til pådømmelse.
3. Frist for å kreve hovedkravet behandlet i egen sak settes til 23.12.2020.