Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Her svarer Istad Nett på de mest typiske spørsmålene som gjelder ny strømmåler.

Publisert fredag 18. januar 2019

1. NØYAKTIGHET 
Den siste tiden har det vært flere saker i media om folk som mener at den automatiske måleren viser høyere strømforbruk enn den gamle. Kan dette stemme?

Svar: 
Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.
Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt - i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

To mer sannsynlige forklaringer på høyere strømregning er følgende:
1.  Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.
2.  Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med. Deretter vil regningen normalisere seg.


2. DATASIKKERHET OG PERSONVERN 
Kan jeg være trygg på at informasjon om strømforbruket mitt ikke blir misbrukt?

Svar: 
Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det.
Dvs. at dersom kunden ønsker å dele data med andre, må kunden foreta et aktivt valg. Kunden kan til enhver tid gjøre om på dette valget.

Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriften for innføring av automatiske strømmålere, og som fører tilsyn med kraftselskapene. Datatilsynet har også vært involvert i forarbeidene med forskriften. Det er forøvrig begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt og når.


3. STRÅLING
Avgir de nye strømmålerne stråling?

Svar: 
I likhet med datautstyr, mobiltelefoner, trådløst nett mm. avgir smarte strømmålere stråling, men de gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider. Alle målere som installeres i Norge har strålingsverdier som er langt lavere enn de fastsatte grenseverdiene.
Nettselskapene i Møre og Romsdal monterer strømmålere produsert av den danske leverandøren Kamstrup. Kamstrup sine strømmålere benytter en maksimal sendestyrke på 500 mW i noen få sekunder hver gang målerne overfører måleverdier til nettselskapet. Data overføres 4 ganger per døgn (hver 6. time). Til sammenligning benytter en mobiltelefon en effekt på ca. 2000 mW. Målerne benytter radiokommunikasjon, med egne frekvenser som ikke forstyrrer annet utstyr. Målerne fra Kamstrup er grundig testet og tilfredsstiller alle internasjonale regler for stråling. Vi skal også huske at målerne sjelden står i oppholdsrom, så derfor er eksponeringen for stråling normalt svært liten.

Positive forbrukere ifølge Energi Norge
- Innføring av smarte strømmålere innebærer både bruk av ny teknologi og en voldsom logistikkoperasjon som berører nær sagt hele befolkningen. Da er det viktig at vi kan besvare spørsmål fra publikum på en god måte, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.
Kraftnæringen har etablert nettsiden nymåler.no med informasjon om innføring av nye strømmålere og et interaktivt kart som viser utrullingsstatus i alle landets kommuner.

En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte i 2016 viser at syv av ti er positive eller svært positive til smarte målere. Av dem som allerede har fått slik måler installert, er ni av ti positive. Dette tyder på at kundene ser langt flere fordeler enn ulemper med moderniseringen.