ER STRØMMEN BORTE?

Nytt regelverk for montering av målere

Som vi tidligere har informert om er krav til installasjon av målere i den gamle "Målerhandboka"  skiftet ut med nytt regelverk. De nye kravene er nedfelt i ulike REN blad utarbeidet av REN AS (Rasjonell elektrisk nettvirksomhet). Link til de nye REN bladene finner du her:

Endring i vilkår for fellesmåling

Fra 1. januar 2010 ble retten til fellesmåling av sluttbruker oppheva. NVE har vedtatt endringer i kontrollforskrifta som medfører at hver enkelt husholdning og fritidshus nå skal måles og avregnes hver for seg. Kravet til individuell måling vil ikke gjelde næringsbygg. De nye vilkårene vil heller ikke medføre endringer for kunder med eksisterende fellesmåling før avanserte måle- og styringssystem (AMS) blir innført. Dersom individuell måling medfører urimelige merkostnader, kan det etter en individuell vurdering tillates fellesmåling.

Spørsmål og svar vedrørende NEK 399

Tips og råd når du skal installere elektrisk utstyr

Regulert av forskrifter

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1). Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Anleggsbidrag

Istad Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Dette vil si at den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må ta en andel av kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Les mer her: Regler for anleggsbidrag.

Elektriske apparater

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Sjekk med installatør om anlegget er dimensjonert for det utstyret du vil koble til. Nedenfor er gjengitt eksempler på apparater og utstyr som også skal meldes til nettselskapet for å kontrollere at forsyningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert for belastningen:

MotorerOver 1,5 kW med direkte start og større motorer med annen startutrustning
SveiseapparaterGamle en-faseapparater samt profesjonelt utstyr
VarmepumperOver 2,5 kW
GjennomstrømmingsvarmereAlle skal meldes
HøytrykkspylerOver 3 kW
Induksjon platetopp6 kW og oppover

Ladeutstyr for elbil

Istad Nett er positiv til innfasing av elbiler og ladbare hybridbiler og ønsker å bidra til en god og problemfri etablering av elektrisk transport i vårt nettområde.

Du kan lese mer her: Veileder for lading av elbiler fra Nelfo

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Lading av elbiler foregår over lengre tidsrom med samme effekt. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.

Lading kan forårsake skjevspenning og forstyrrelser i nettet

Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten. I praksis betyr det at lading på 1-fase 230 V med for høye strømstyrker øker risikoen for skjevspenning og andre forstyrrelser som faller inn under «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet».

Anbefaler 3-fase for lading av elbil

Istad Nett vil derfor anbefale at det ikke installeres 1-fas ladning over 16 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fase. For 3-faseanlegg vil skjevspenningsproblematikk unngås, og man kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.