Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.

Viktig informasjon om AMS-målere, arbeid i sikringsskap og grensesnitt i tilknytningsskap

12.juli 2018       Merk! Notat i denne saken

Vi har nå passert 20.000 monterte målere av de 29.000 som totalt skal byttes i Istad Nett sitt område. I flg planen skal vi være ferdige i månedsskiftet september/oktober 2018. Vi vil da ha ca. 3 mnd. til å bli ferdige med cleanup, dvs målere vi ikke har fått byttet grunnet tekniske utfordringer eller manglende adgang.

Som dere kjenner til har praksisen med montering av nye målere og målerbytter vært ‘’annerledes’’ i utrullingsperioden enn tidligere. Dere har fram til nå ikke kunnet montere de nye AMS-målerne. Denne praksisen vil delvis fortsette gjennom 2018, men nå med en kontrollert overgang til at flere og flere av dere vil kunne begynne å montere de nye AMS-målerne.

Obligatorisk opplæring

Den nye generasjonen målere krever at alt arbeid knyttet til målerbyttet må utføres med bruk av elektronisk arbeidsordre i dataverktøyet ElWin Ute. Derfor må alle som skal montere de nye AMS-målere og tilhørende utstyr, gjennomføre obligatorisk opplæring i regi av nettselskapet. Dette er et krav fra målerleverandøren Kamstrup for at garantien på målere og utstyr skal gjelde.

Istad Nett er nå i gang med opplæring av de første eksterne montørene. Når denne er gjennomført og vi ser at dataflyten fra de elektroniske arbeidsordrene fungere mellom aktørene, vil tilbud om opplæring gå ut til øvrige installatører i vårt område.

Vedlagte notat -  som skal være kjent for alle montører -
beskriver viktig informasjon om retningslinjer ved nye AMS-måleroppsett og målerbytter.

NOTAT vedrørende arbeid i sikringsskap Istad Nett

I tillegg minner vi om installatørene sitt ansvar ved arbeid i sikringsskap som kan påvirke termineringspunktene i målepunktet.


NEK 399: Vedr tilkobling av stikkledning i tilknytningsskap

Som nevnt på installatørmøtet 16.05.18 endres ansvarsforholdene for tilkobling av stikkledning i tilknytningsskap fra 01.07.18 (NEK 399:2018, kap. 10.1.1). Grensesnittet mellom kunde og netteier er fremdeles ved termineringsklemmer, men fra 01.07.18 er netteier ansvarlig for terminering av stikkledning i skapet. Dette er en jobb Istad Nett ønsker at installatørene utfører (som i dag), men nå på netteiers vegne. I forbindelse med opplæring i AMS-målermontering vil vi ha en egen del som omhandler avmantling og terminering av stikkledning. Opplæringen er prekvalifisering for å utføre arbeidet på Istad Nett sin vegne, og vil bli fulgt opp med en egen avtale og enhetspriser for utførelse.

___________________________________________________________________________________________________________

Ny installasjon eller endring i eksisterende anlegg

Installatørmelding

For installatører/elektrikere som ikke har brukernavn for pålogging

Dere kan bruke blanke meldings blanketter som fylles ut og sendes:

Istad Nett
Plutovegen 5
6419 Molde

eller på e-post: installatormelding@istad.no

Nytt regelverk for montering av målere

Som vi tidligere har informert om er krav til installasjon av målere i den gamle "Målerhandboka"  skiftet ut med nytt regelverk. De nye kravene er nedfelt i ulike REN blad utarbeidet av REN AS (Rasjonell elektrisk nettvirksomhet).

Link til de nye REN bladene finner du her:

Endring i vilkår for fellesmåling

Fra 1. januar 2010 ble retten til fellesmåling av sluttbruker oppheva. NVE har vedtatt endringer i kontrollforskrifta som medfører at hver enkelt husholdning og fritidshus nå skal måles og avregnes hver for seg. Kravet til individuell måling vil ikke gjelde næringsbygg. De nye vilkårene vil heller ikke medføre endringer for kunder med eksisterende fellesmåling før avanserte måle- og styringssystem (AMS) blir innført. Dersom individuell måling medfører urimelige merkostnader, kan det etter en individuell vurdering tillates fellesmåling.

Spørsmål og svar vedrørende NEK 399

Tips og råd når du skal installere elektrisk utstyr

Regulert av forskrifter

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1). Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Anleggsbidrag

Istad Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Dette vil si at den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må ta en andel av kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag.

Elektriske apparater

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Sjekk med installatør om anlegget er dimensjonert for det utstyret du vil koble til. Nedenfor er gjengitt eksempler på apparater og utstyr som også skal meldes til nettselskapet for å kontrollere at forsyningsnettet er tilstrekkelig dimensjonert for belastningen:

MotorerOver 1,5 kW med direkte start og større motorer med annen startutrustning
SveiseapparaterGamle en-faseapparater samt profesjonelt utstyr
VarmepumperOver 2,5 kW
GjennomstrømmingsvarmereAlle skal meldes
HøytrykkspylerOver 3 kW
Induksjon platetopp6 kW og oppover

Ladeutstyr for elbil

Istad Nett er positiv til innfasing av elbiler og ladbare hybridbiler og ønsker å bidra til en god og problemfri etablering av elektrisk transport i vårt nettområde.

Du kan lese mer her: Veileder for lading av elbiler fra Nelfo

Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Lading av elbiler foregår over lengre tidsrom med samme effekt. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.

Lading kan forårsake skjevspenning og forstyrrelser i nettet

Dersom en forbruker forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må vedkommende fjerne årsaken til skjevlasten. I praksis betyr det at lading på 1-fase 230 V med for høye strømstyrker øker risikoen for skjevspenning og andre forstyrrelser som faller inn under «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet».

Anbefaler 3-fase for lading av elbil

Istad Nett vil derfor anbefale at det ikke installeres 1-fas ladning over 16 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fase. For 3-faseanlegg vil skjevspenningsproblematikk unngås, og man kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.