Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Informasjon ved bruk av maskiner nær elektriske anlegg

Publisert onsdag 07. desember 2016

NVE innførte fra 1.1.2001 regler som gjør at nettselskapenes inntekter er avhengig av leveringspåliteligheten i nettet, også benevnt som KILE-ordningen (se for øvrig www.nve.no for utfyllende informasjon). 

Erstatningskrav for skader som påføres Nettselskapets anlegg

I Høyesterett 27.1.2005 (sak nr 2004/1352) ble det stadfestet at et nettselskaps reduserte nettinntekt pga strømavbrudd har et erstatningsrettslig vern overfor tredjepart som påfører nettselskapets anlegg skader. Nettselskapene kan derfor kreve erstatning for denne reduserte inntekten fra skadevolder. Med dagens regelverk fra NVE gjelder dette kun for skader som fører til avbrudd i høyspentnettet og svært lange avbrudd (over 12 timer).

Er man uheldig kan en slik skade på strømforsyningen føre til millionbeløp og i verste fall at menneskeliv går tapt. Det kan igjen utløse erstatningssak mot den som har forårsaket skaden. Ordinære reparasjonskostnader vil bli fakturert i tillegg. 

Risikovurdering og overvåking

Ved arbeide nærmere enn 30meter fra høyspenningslinjer skal nettselskapet varsles. Mannskap fra nettselskapet vil da bistå med risikovurdering og bestemme evt. sikringstiltak, herunder behovet for overvåkning. Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men hvis det blir aktuelt med en langvarig periode med overvåkning(flere dager) vil det bli fakturert for medgått tid

Gravemeldingstjeneste

Ved graving skal nettselskapet kontaktes for å avklare om det er kabler i nærheten av anleggsstedet. Er det det skal kablene påvises.

Påvisningstjenesten er gratis når det gjelder el-kabler og bestilles på telefon 09146, hvor det også kan bestilles påvisning av tele-kabler(Telenor og Canal-digital)