Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at bunnfradragsordningen skal fjernes fra 01.01.2019. Fra denne dato vil anleggsbidraget beregnes uten bunnfradrag.

Publisert søndag 23. desember 2018

Nytt regelverk for praktisering av anleggsbidrag fra 01.01.2019

Endringene har som hovedformål å bidra til:

  • At nettselskapene gir riktigere prissignal for bruk og forsterkning av nettet, på alle nettnivåer.
  • En rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og nettselskapenes øvrige kunder.
  • Prissignaler som bidrar til lavere nettleie samlet sett.
  • En tydeligere forskrift som bidrar til en mer enhetlig praksis mellom nettselskapene.


De nye reglene som fører til størst endring er:

  • At det skal fastsettes og kreves inn anleggsbidrag på alle nettnivåene, også i regional- og transmisjonsnettet.
  • At anleggsbidrag og 10 årsregelen for etterbetaling av bidrag blir skal-bestemmelser.
  • At det ikke er tillatt å bruke bunnfradrag.
  • Et tak på kostnadsoverskridelser som nettselskapene kan kreve at kunden dekker.


Anleggsbidrag på alle nettnivå

Med det nye regelverket vil Istad Nett kreve inn anleggsbidrag dersom nye tilknytninger, forbedret kvalitet eller kapasitetsøkning utløst av én eller flere kunder medfører investeringer i regionalnettet. Kunder med samlet avtalt kapasitet mindre enn 1 MW skal ikke betale anleggsbidrag for investeringer i regional- eller transmisjonsnettet.

Det nye regelverket er imidlertid omfattet av en overgangsbestemmelse som sier at Istad Nett ikke skal kreve anleggsbidrag fra innmatingskunder i regionalnettet når

a) kunden har fått innvilget nødvendig konsesjon før 1.juli 2018, og 

b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1.juli 2022

Overgangsbestemmelsen sier videre at Istad Nett ikke skal kreve anleggsbidrag fra uttakskunder i regionalnettet når 

a) kunden har bedt nettselskapet om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1.juli 2018, og 

b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1.juli 2022.

For kunder i fordelingsnettet gjelder krav om anleggsbidrag og bortfall av bunnfradraget fra forskriftens ikrafttredelsestidspunkt 01.01.2019.

Anleggsbidrag og 10 årsregelen blir skal-bestemmelser

I den nye forskriften fra 01.01.2019 blir 10 årsregelen skal-bestemmelse. Dette medfører at Istad Nett skal kreve inn og omfordele anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som allerede er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i 10 år fra tidspunktet kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Det er ikke lengre tillatt å bruke bunnfradrag.

Tak på kostnadsoverskridelser

Anleggsbidraget vil bli etterberegnet etter ferdigstillelse basert på faktiske kostnader. Differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og faktiske kostnader faktureres/krediteres kunden.

Istad Nett kan etter nytt regelverk kun kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 % av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens side.


Les mer om NVE's nye regelverk for anleggsbidrag, kapittel 16.