Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Anleggsbidrag - Istad Netts rutiner for anleggsbidrag ved nye nettilknytninger og ved nettforsterkninger.

Regelverket omkring anleggsbidrag tilsier at tiltakshaver skal dekke opptil hele kostnaden ved nye nettilknytninger og ved nettforsterkninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier følgende om anleggsbidraget:

Anleggsbidrag

Nettselskapene kan etter § 17-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) fastsette anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Nettselskapene er ikke pålagt å kreve inn anleggsbidrag, men de må ha en praksis som er objektiv og som ikke virker diskriminerende. Nettselskap som velger å kreve anleggsbidrag må derfor kreve dette ved alle nye nettilknytninger og ved alle kundeutløste nettforsterkninger.

Formålet med anleggsbidraget er todelt

Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Nettselskapene kan etter § 17-5 kreve at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett selv må dekke inntil 100 % av de nødvendige anleggskostnadene. Overslaget av anleggskostnadene er viktig for at kunden skal kunne vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. I henhold til informasjonsplikten plikter nettselskapet å spesifisere beregningsgrunnlaget for anleggskostnadene på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til om rimeligheten i kostnadsoverslaget. Dersom kunden godtar vilkårene er nettselskapet i henhold til leveringsplikten og tilknytningsplikten pålagt å knytte kunden til nettet.

Et annet formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av kunden som utløser investeringen. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder.

Nettselskapet kan gi bunnfradrag

Nettselskapene kan velge å ha en praksis der et bunnfradrag blir trukket fra anleggsbidraget. På denne måten blir anleggskostnaden til en viss grad fordelt mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Bruk av bunnfradrag øker nettselskapets kostnader, som igjen øker nettselskapets inntektsramme som er fastsatt av NVE. Økt inntektsramme innebærer at kostnaden fordeles på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.

Istad Nett har følgende regelverk for håndtering av anleggsbidrag:

 1. Nettutbygging til nye uttak eller forsterkning av eksisterende nett skal inndekkes ved anleggsbidrag.
 2. Tiltakshaver skal dekke alle anleggskostnader. Beløpet innbetales som anleggsbidrag (eks. mva) før anleggsarbeidet igangsettes.
 3. Istad Nett AS betaler deretter ut bunnfradrag til nye nettkunder, etter hvert som de tilknyttes. Utbetaling av bunnfradrag opphører etter 10 år fra det tidspunkt det elektriske anlegget er idriftsatt.
 4. Fra 1.januar 2016 settes bunnfradraget for nye tilknytninger til inntil kr. 50.000,- pr. målepunkt
 5. Anleggskostnad skal settes lik nødvendige kostnader (minstestandard) ved tilknytningen eller forsterkningen. Kunden får tilsendt underlaget for beregning av anleggsbidraget.
 6. Prosjekteringskostnader inkluderes i anleggsbidraget (selvkost).
 7. Ved større prosjekt og utredingskostnader der prosjektet ikke blir realisert, skal det vurderes å fakturere disse kostnadene (inkl.mva.).
 8. Dersom tiltakshaver ønsker en standard utover det Istad Nett etter normal praksis ville valgt, dekkes ekstrakostnadene av tiltakshaver
 9. Likeledes vil eventuell overkapasitet som Istad Nett bestemmer dekkes av Istad Nett
 10. Ved krav om forsterkninger ved endret bruk (som f.eks. kan gi forstyrrelser på nettet) skal kunden dekke hele anleggskostnaden dette medfører
 11. Om nødvendig må tiltakshaver bidra til at nettselskapet får tilgang til alternative føringsveger og grunn, eller eventuelt rom i bygg.
 12. Ved flere tiltakshavere, fordeles den del av anleggsbidraget som gjelder fellesanlegg mellom disse. Anslag på effektbehov/fordeling (hensyntatt sammenlagring) benyttes som fordelingsnøkkel.
 13. Kunden(e) skal betale inn anleggsbidraget FØR det igangsettes arbeid av Istad Nett. Avtale mellom kunden og IN skal ta høyde for avregning av faktiske anleggskostnader etter at anlegget er ferdig bygget.
 14. Istad Nett forskutterer fellesanlegg for fremtidige tiltakshavere. Framtidige kunder på samme anlegg (innen 10 år) skal kreves for et diskontert anleggsbidrag i hht. effektbehov

Alle nettanlegg frem til grenseskillet mellom kunders installasjoner og Istad Netts strømnett (tilknytningspunkt) forblir Istad Netts eiendom, selv om deler av strømnettet helt eller delvis er finansiert med anleggsbidrag. Istad Nett vil ta alle fremtidige drift-, vedlikehold- og reinvesteringskostnader av dette anlegget.


Merk! Bunnfradrag gis kun til tilknytingsklare anlegg frem til 31.desember 2018, det vil si anlegg som er prosjektert av autorisert installatør og forhåndsmeldt til Istad Nett før 31.desember 2018, samt anlegg som kunde har signert skriftlig nettutbyggingsavtale på før 31.desember 2018. Det gis ikke bunnfradrag til midlertidige anlegg. Les mer her.