ER STRØMMEN BORTE?
Myndighetene tillater økte inntekter til nettselskapene i 2022 for å kompensere for nettap og økte investeringer.

Publisert fredag 01. oktober 2021

Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som regulerer inntektsrammene til nettselskapene. Dette er strengt regulert siden nettselskap er monopolvirksomheter og kundene ikke kan velge andre leverandører. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie som kan faktureres kundene.

Hvorfor økes inntektene?

Det er særlig to forhold som bidrar til økte inntekter i 2022: Økte kraftpriser til å dekke nettap og store investeringer i nettannlegg, skriver RME.

Det er differansen mellom produsert og levert strøm som må dekkes av nettselskapet. Siden strømmen kjøpes i markedet er kostnadene avhengig av kraftprisen, økte priser tas derfor hensyn til og legges til grunn i beregningen av nettselskapenes inntekter for 2022. Inntektsrammen skal dekke nettselskapenes kostnader ved nettap. 

De siste årene har det årlig blitt investert store summer av nettselskapene til å oppgradere, utvide og fornye strømnettet. Inntektsrammen skal dekke slike investeringer, og det er forventet av RME at bransjens samlede inntektsramme vil øke som følge av investeringene. 

Estimert inntekt

Beregningene estimerer en samlet inntektsramme for alle nettselskaper (eks. Statnett) på 19,3 milliarder kroner for 2022. Til sammenligning er inntektsrammene for 2020 og 2021 henholdsvis vedtatt og varslet til 17,2 milliarder kroner.

Beregningene fra RME er foreløpige og endelig avgjørelse foreligger ikke før i februar året etter det inntektsrammen gjaldt for. Det betyr at RME vil bestemme endelig inntektsramme for 2021 i februar 2022, og endelig inntektsramme for 2022 i februar 2023.