ER STRØMMEN BORTE?
Informasjon om etablering av strømforsyning til Salmon Evolution og Troll Housing

Publisert onsdag 24. november 2021

Salmon Evolution etablerer et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Troll Housing er allerede etablert i Hustadvika kommune nær Fræna transformatorstasjon. Bedriften jobber med databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester. 

Istad Nett er i gang med et prosjekt for å etablere nødvendig infrastruktur for å sikre de nevnte bedriftene god strømforsyning.

Prosjektet består av følgende deler:

1.     Gjennomføring av nødvendige tiltak i Fræna transformatorstasjon for å etablere nok kapasitet for å forsyne bedriftene med nok elektrisk energi.
2.     Etablering av 22 kV kabelforbindelser mellom Fræna transformatorstasjon og Tornes koblingsstasjon.
3.     Etablering av 22 kV kabelforbindelser forbindelser fra Tornes koblingsstasjon til Indre Harøy.
4.     Etablering av forsterket forsyning fra Fræna transformatorstasjon til Troll Housing.

Litt om hvert enkelt delprosjekt:

1. Gjennomføring av nødvendige tiltak i Fræna transformatorstasjon for å etablere nok kapasitet for å forsyne bedriftene med nok elektrisk energi.

Fræna transformatorstasjon ligger ved Klempertåsen og ble satt i drift i 2006 i forbindelse med etablering av strømforsyning til Ormen Lange terminalen på Nyhamna i Aukra kommune. Både Statnett og Istad Nett har anlegg i stasjonen.

Istad Nett vil nå utvide transformatorkapasiteten og tilkoble nye kabelavganger til ny forsyning. Dette innebærer også utvidelse av eksisterende bygg(se fig.2).

Arbeidet med utvidelse av bygget er i gang og vil være ferdigstilt i desember 2021.

2. Etablering av 22 kV kabelforbindelser mellom Fræna transformatorstasjon og Tornes koblingsstasjon.

Kabeltraseen vil følge langs Klempertåsveien- Løsetveien og Åsveien. Strekningen er ca.5 km lang.

På strekningen mellom Ås Betong og Tornes koplingsstasjon blir bredden på Åsveien utvidet med 1,5 meter sammen med etablering av kabelkanal i veiskulderen. Det gjennomføres samtidig tiltak som bidrar til å forbedre øvrig forsyning(Gossen/Otrøya og strekningen Tornes -Bud/Hustad).

Arbeidet mellom Fræna transfromatrostasjon og Tornes koblingsstasjon er i full gang og vil bli ferdigstilt i løpet av desember 2021.

3. Etablering av 22 kV kabelforbindelser fra Tornes koblingsstasjon til Indre Harøy.

Fra Tornes koplingsstasjon til Tornes(Fylkesvei 664) vi kabelkanalen gå langs Åsveien og Stavikveien før den krysser Fylkesvei 664.Fra Tornes til Vestavik vil kabelkanalen følge langs Fylkesvei 664 i bestående gang-og sykkelvei mellom Kjørsvika og Vestavik.

Videre vil kabelkanalen gå i ny planlagt vei mellom Vestavik og Harøysund og videre langs etablert vei ned til Salmon Evolution sitt anlegg på Indre Harøy.

Mellom Tornes og Kjørsvika(ca.2,5 km) mangler det i dag gang- og sykkelvei. Kommunen regulerte i 2012 inn gang-og sykkelvei på denne strekningen, men den er ikke blitt etablert på grunn av manglende økonomi til å realisere dette tiltaket. I forbindelse med at det nå skal etableres kabelkanal på denne strekningen, arbeides det med å få på plass ny gang-og sykkelvei mellom Tornes og Kjørsvika gjennom finansiering fra Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Arbeidet på denne strekningen er planlagt startet opp i desember 2021/januar 2022.

4. Etablering av forsterket forsyning fra Fræna transformatorstasjon til Troll Housing.

Det er i dag etablert forsyning til Troll Housing fra Fræna transformatorstasjon. Det etableres nå flere 22 kV kabler slik at bedriften får dekket sitt energibehov.

Dette arbeidet gjennomføres i 2 kvartal 2022.

Kontakt vedr. informasjon om prosjektet:

Prosjektleder: Svein Ivar Morsund
Mail: svein.morsund@istad.no
Telefon: 92 60 57 10